Salgs og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Tek-Com

er gældende, hvis de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

1. Tilbud - ordrebekræftelse:

Alle tilbud afgives af Tek-Com som afgivelse af skriftligt tilbud og bekræftes via en ordrebekræftelse.

2. Leveringsomfang:

2.a Leverancen omfatter kun de i Tek-Com's tilbud eller ordrebekræftelse udtrykkeligt nævnte produkter og ydelser.

2.b Data i prospekter, på tegninger og lignende er således kun retningsgivende og ikke bindende for Tek-Com.

2.c Enhver bestilling udføres under forbehold for force majeure, hvortil blandt andet regnes: manglende importbevilling, strejke, transportuheld, lockout, materialemangel, utilstrækkelig arbejdskraft og lignende vanskeligheder, som enten ikke eller kun kan afhjælpes mod store omkostninger. Tek-Com skal snarest muligt meddele kunden sådanne forholds indtræden.

3. Leveringsomfang:

Levering sker EXW 9530 Støvring eller EXW udenlandsk fabrik i henhold til Incoterms 2000, hvis andet ikke er aftalt skriftligt. Tek-Com vælger transportør, med mindre andet er aftalt skriftligt.  

4. Emballage: 

4.a Tek-Com emballerer alle varer i Tek-Com's standardemballage.

4.b Emballage tages kun retur, hvis der er truffet skriftlig aftale herom.

5. Priser:

5.a Er andet ikke aftalt, er alle priser dagspriser i DKK, EXW 9530 Støvring.

5.b Alle priser er ekskl. merværdiafgift og forbrugsafgifter.

5.c Alle priser er afgivet med forbehold for ændringer i materialepriser, afgifter og afgiftslignende beløb, arbejdsmarkedsbidrag, valutakurser samt for forhold i øvrigt uden for Tek-Com's kontrol, såsom told-, fragt- og forsikringssatser.

5.d Hvor Tek-Com's pris indeholder montage, projektering, idriftsættelse, service, garantiarbejder og lignende, forudsættes dette udført i normal arbejdstid. Såfremt der i forbindelse med dette arbejde påløber meromkostninger til løn, rejser og fortæring m.v. vil kunden blive faktureret særskilt.

5.e Software er ikke inkluderet i leverancens pris, medmindre dette er specifikt anført i Tek-Com´s' tilbud eller ordrebekræftelse.

6. Betalingsbetingelser:

6.a Betaling erlægges netto kontant ved levering, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.b Morarente, som angivet på fakturaen, beregnes pr. påbegyndt måned ved for sen betaling fra den i faktura anførte forfaldsdag.

6.c Betaling ved modregning kan ikke ske.

7. Returnering:

7.a Standardvarer: Returnering af standardvarer i ubrugt og ubeskadiget stand samt i ubrudt emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale herom og kun inden tre måneder efter levering. Ved returnering skal medfølge fakturakopi for leverancen. Efter Tek-Com's godkendelse af varens stand krediteres kunden fakturabeløbet, dog maksimum dagspris fratrukket returtagningsomkostninger.

7.b Andre varer: Kan ikke returneres. 

 

8. Fejl, mangler og reklamationer:

8.a Reklamationer over fejl og mangler skal ske senest 14 dage efter leveringen. Ved senere reklamation er kunden afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende.

8.b Kundens ret til at påberåbe sig andre mangler forældes, hvis der ikke er reklameret inden et år efter varens overgivelse til ham. Fejl og mangler, der kan tilregnes Tek-Com, og hvor varen omgående og inden 1-års fristen tilstilles Hans Buch franko, afhjælpes eller erstattes efter Tek-Com's valg ved reparation, ombytning, omlevering eller tilbagebetaling af købesummen. Er det nødvendigt at foretage reparation på stedet, debiteres rejse- og opholdsudgifter samt hjælpemidler og specialværktøjer til køber.

8.c Tek-Com hæfter ikke for kundens tab ved fejl og mangler. Tek-Com hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller indirekte tab i øvrigt.

8.d Eventuel garanti gælder aldrig følger af naturligt slid og overlast, anvendelse af uegnede vedligeholdelsesmaterialer, mangelfuld pasning eller tilsidesættelse af betjeningsforskrifter og gælder ej heller data i tilbud, prospekter, på tegninger og lignende eller for montage udført af andre end Tek-Com.  

9. Produktansvar:

9.a Kundens ret til at påberåbe sig produktansvar, det vil sige Tek-Com's eventuelle ansvar for et leveret produkts farlige egenskaber, forældes et år fra levering til kunden. Det påhviler kunden at dokumentere, at en foreliggende skade skyldes fejl fra Tek-Com's side.

9.b Tek-Com hæfter dog aldrig for almindelig formueskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Ved tab eller beskadigelse af databærere hæfter Tek-Com ej heller for udgifter til retablering af ødelagte data.

9.c Såfremt produktansvar gøres gældende over for Tek-Com af tredjemand, og der pålægges Tek-Com erstatningspligt i videre omfang, end hvad der følger af reglerne i punkt 9.a og 9.b skal kunden friholde Tek-Com for det videregående ansvar. Kunden friholder ligeledes Tek-Com for pålagt erstatning for almindelig formueskade, driftstab, avancetab og andet indirekte tab til tredjemand.

9.d Kunden er forpligtet til at lade sig inddrage i en retssag ved den domstol, som behandler et erstatningskrav, rejst af tredjemand mod Tek-Com.

10. Ejendomsret:

10.a Tek-Com beholder ejendomsretten og andre rettigheder til alt materiale, såsom tekniske beskrivelser, tegninger, billeder, prospekter, modeller m.m. udleveret til kunden som bilag til tilbud, ordrebekræftelser og/eller leverancer.

10.b Materialet er som nævnt udelukkende til brug for køber og må ingensinde misbruges, f.eks. ved kopiering eller overdragelse til tredjemand. Materialet skal tilbageleveres, hvis Tek-Com stiller krav herom.

11. Lovvalg:

Dansk ret finder anvendelse på retsforholdet mellem Tek-Com og kunden.  

 

 Tek-Com, Støvring  September 2009